2017 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

බෝදරකන්ද

 • ගංවතුර හා නාය යෑම් මත මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය  - 2017

බෝදරකන්ද

 • ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩ සටහන  - 2017

දක්ෂිණ කලාපීය සංවර්ධන  වැඩ සටහන -  

 • දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පිවිසුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පුවක්වතුගොඩ පාර
 • රෝයල් පාක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ඇල්කනත්ත ජනපද මාර්ගය
 • ගිංනැටිය ගොඩාරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • රන්නාවලවත්ත  මාර්ගය වතුර ටැංකිය අසල සිට සංවර්ධනය කිරීම
 • වේහැල්ල සම්බෝධීය  අසලින් ඇතිඑපිටවත්ත  මාර්ගය
 • වලස්ගල දොරේමුරේ මාර්ගයට පහලරුප්ප ලන්දෙවත්ත දෙවට පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • දන්දෙනිය සමගි මාවත
 • පොල්ගහමුල්ල සණස බැංකුව අසල ගොඩේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • දන්දෙනිය පුරාණ විහාරයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • නිල්වැල්ල ඇතුලැස්ස මිනිකිරුල විහාරස්ථානයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • රන්නාවල කපෝදනාරාමයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • රදම්පල ශ්‍රී නාගවනාරාමයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • බතීගම දීඝවාලුකාරාමදහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • මාලියද්ද පුරාන විහාරයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • හදපාන්ගොඩැල්ල පඤ්ඤාවිමල දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • වේහැල්ල වේළුවනාරාම දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • වත්තේගම සුධර්මාධාර දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • බඹරැන්ද උතුර ශ්‍රී පන්ථාරාම දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • බෝදරකන්ද පන්ථාරාම දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • ගල්හේන්ගොඩ සුමනාරාමයේ දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා
 • වත්තේගම තැනුම්පත ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • රදම්පල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා
 • වත්තේගම දකුණ සෞඛ්‍ය සායනයේ  සංවර්ධන කටයුතු
 • ජීවනෝපායමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සදහා
 • කෘෂි කාර්මික  සහාය සේවා

නිල්වලා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති  2017

 • ඌරුවලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම - දොඩම්පහළ උතුර
 • අළුත්ගොඩ දෙමටපිටිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම - දොඩම්පහළ උතුර

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ වැඩ සටහන - 2017 

 •  බතීගම මධ්‍යම ගනේගොඩහේන පාර
 • බතීගම මධ්‍යඹ කුරුන්ද පාර නොහොත් දොඩම්ගයවත්ත පාර
 • බතීගම නැගෙනහිර වැව ඉහල පාර
 • බතීගම නැගෙනහිර මුහුදු වෙරළ පාර
 • බඹරැන්ද උතුර තිප්පල පාර
 • රත්මලේ මුත්තෙට්ටුව පාර ගංගොඩවත්ත පාර
 • රත්මලේ තලහිටියගොඩ නෙළුම්වැව පාර
 • බඹරැන්ද   මධ්‍යම පුටුගාහේන  පාර පැතිබැම්ම සමග
 • බඹරැන්ද මධ්‍යම එරික්ස්වත්ත පාර
 • රන්නාවල සුමනාරාම පාර
 • ඌරුගමුව දකුණ රදම්පල නාගොඩවත්ත පාර
 • වේහැල්ල උතුර ගල්මුත්ත පාර
 • දන්දෙනිය දකුණ උඩුමුල්ලගොඩැල්ල පාර

රේඛීය අමාත්‍යංශ වැඩ යෝජනා -2017

 • ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය -  ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් Non Turf Concrete Practice Pitch(side wickets)ඉදිකිරීම  ගොඩඋඩ මහා විද්‍යාලය -කෝට්ටගොඩ   විජිත මහා  විද්‍යාලය - දික්වැල්ල
  • ගොඩඋඩ මහා විද්‍යාලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකිරීම
  • මාර විජිත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පිහිනුම් තටාකයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම සදහා  - 1,000,000.00  අව්ඡ්ඡේද කර ඇත
  • දික්වැල්ල මධ්‍යම අශෝකාරාම විහාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය සදහා
  • ​බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය
  • තැණුම්පත රජමහා විහාරයේ ධර්මශාලා මන්දිරය සදහා
  • පුර්වාරාම මහා විහාරයේ සංඝාවාසය සදහා
  • ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල - කුරුඹුරේ රජ මහා විහාරය - දහම් පාසල් උපකරණ සදහා
  • වැවුරුකන්නල රජමහා විහාරය - දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම

News & Events

28
Aug2017
දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර්...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top