• දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මාතර
 • ප්‍රාදේශිය සභාව- දික්වැල්ල
 • මහජන බැංකුව - දික්වැල්ල
 • ලංකා බැංකුව- දික්වැල්ල
 • තැපැල් කාර්යාලය- දික්වැල්ල
 • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය -මාතර
 • මාතර මහ නගර සභාව
 • සමෘද්ධි බැංකුව- පොල්ගහ මුල්ල
 • විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය-පොල්ගහ මුල්ල 
 • සණස බැංකුව-දික්වැල්ල
 • ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව- දික්වැල්ල
 • තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - මාතර
 • දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - මාතර
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය- දික්වැල්ල
 • දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය- මාතර
 • ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය- දික්වැල්ල
 • ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය -දික්වැල්ල
 • ශ්‍රි ලංකා ටෙලිකොම් - ගොඩඋඩ

News & Events

28
Aug2017
දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර්...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top