ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණය

ඌණ භාවිත පළතුරු පැළ ප්‍රචලිත කිරිම.

මැටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීම.

කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීම

දේශිය අල වර්ග සඳහා ජනතාව පුහුණු කරවීම.

සිතට නිවනක් සොදුරු නිවසක් ව්‍යාපෘතිය

ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ නිර්මාණ ප්‍රමිතිකරණය

උත්තම ප්‍ුජා ව්‍යාපෘතිය (ගර්භනී මාතාවන් සඳහා)

News & Events

28
Aug2017
දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර්...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top