මෙම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල ජාතික පාසල් 2ක් සහ පළාත් සභා පාසල් 23 ඇත. ඊට අමතරව අර්ධ රාජ්‍ය පාලන පාසල් 1 ක් හා විශේෂ ආබාධිත පාසල් 1ක් ස්ථාන ගතව ඇත.

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල පාසල් පිළිබඳ මූලික තොරතුරු - 2017

අනු අංකය

පාසල් අංකය

පාසලේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

 
 

1

0805017

මාර/ විජිත ම. ම. වි.

දික්වැල්ල

041 2255116

 

2

0805029

මාර/ මින්හාත් ම. වි.

සැන්ඩිස් පාර, දික්වැල්ල

041 2255722

 

3

0805019

මාර/ කුමරතුඟු මුනිදස් ම. වි.

දික්වැල්ල

041 2255344

 

4

0805001

මාර/ ගොඩඋඩ ම. වි.

කෝට්ටගොඩ

071 8672353

 

5

0805002

මාර/ බෙලිදෙණිය ම. වි.

බෙලිදෙණිය,කෝට්ටගොඩ

 071 0478454

 

6

0805007

මාර/ රදම්පොළ ම. වි.

රදම්පොළ, ඌරුගමුව

041 2255702

 

7

0805008

මාර/ මුරුතගස්පිටිය ම. වි.

මුරුතගස්පිටිය, ඌරුගමුව

 077 9864050

 

8

0805018

මාර/ දික්වැල්ල උතුර ම. වි.

බෙලිඅත්ත පාර, දික්වැල්ල

041 2255802

 

9

0805020

මාර/ දෙමටපිටිය ම. වි.

වලස්ගල

 0717002845

 

10

0805021

මාර/ බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම. වි.

රත්මලේ

041 2257520

 

11

0805022

මාර/ බතීගම ම. වි.

බතීගම, දික්වැල්ල

 041 2257520

 

12

0805003

මාර/ පාතේගම දකුණ සිරිසුමන ක. වි.

කෝට්ටගොඩ

 071 3081224

 

13

0805009

මාර/ අරන්කහදෙනිය ක.වි.

ඌරුගමුව

 077 9040128

 

14

0805010

මාර/ දන්දෙනිය ක.වි.

දන්දෙනිය, රත්මලේ

 071 5671070

 

15

0805011

මාර/ බෝදරකන්ද රතනජෝති ක. වි.

බෝදරකන්ද, ඌරුගමුව

 071 4711876

 

16

0805012

මාර/ මීගස්දෙනිය ක.වි.

මීගස්දෙනිය, ඌරුගමුව

 077 2700978

 

17

0805014

මාර/ වේහැල්ල ක.වි.

වේහැල්ල, ඌරුගමුව

 071 8583591

 

18

0805023

මාර/ අකුරුබැබිල ක.වි.

දික්වැල්ල

 071 4470491

 

19

0805024

මාර/ තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.

රත්මලේ

 071 8050614

 

20

0805025

මාර/ දොඩම්පහළ ක.වි.

දොඩම්පහළ, දික්වැල්ල

 071 8425019

 

21

0805027

මාර/ දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.වි.

දික්වැල්ල

 041 2259444

 

22

0805016

මාර/ ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත ක.වි.

ඌරුගමුව

 071 1571244

 

23

0805015

මාර/ ඉහළගොඩ ක.වි.

ඉහළගොඩ

 071 8407773

 

24

0805014

මාර/ මාලියැද්ද ක.වි.

මාලියැද්ද, දික්වැල්ල

 071 4438664

 

25

0805026

මාර/ අලුත්ගොඩ ක.වි.

අලුත්ගොඩ, දික්වැල්ල

 071 8017680

 

News & Events

28
Aug2017
දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර්...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top